Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1.      Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

PODNIKATEL: Jindřich Knápek

SE SÍDLEM : Máchova 1100/60, 74101 Nový Jičín

IDENTICIKAČNÍ ČÍSLO:   10613646

KONTAKT:

 +420 736 487 088  +420 591 133 008 

knapek@knapek-hooks.com

je zapsána v živnostenském rejstříku spisová značka: Živnostenský list vydán dne 7.10.1992 Živnostenským úřadem Městského úřadu v Novém Jičíně: č.j. 852/92/1016J

            (dále jen: „správce“).

2.      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.      Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.      Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3.      Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě Vašeho souhlasu k přihlášení odběru newsletteru. Pro zasílání newsletteru a obchodních sdělení zpracováváme Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu a to po dobu 5 let. Souhlas je dobrovolný a kdykoli odvolatelný. Zrušení zasílání obchodních sdělení je možné v každém emailu v jeho patičce.

 

 III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2.      Účelem zpracování osobních údajů je

·         zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a kupujícím (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, 

 

3.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1.      Správce uchovává osobní údaje

·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (maximálně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu nebo pomine účel, pro který byl souhlas udělen a/nebo uplyne lhůta na kterou byl souhlas udělen, nejdéle po dobu 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a není–li dán jiný právní titul, jejich zpracovávání správcem.

·         Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi správcem a kupujícím.

 

2.      Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.      Příjemci osobních údajů jsou služby a aplikace nutné k plnění smlouvy nebo pro marketingové služby:

·         podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

·         zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

·         zajišťující marketingové služby.

 

2.      Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

VI.

Vaše práva

1.      Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 

2.      Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

VII.

Cookies

1.      Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

2.      Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Pokud chcete vědět jaké cookies používáme a k čemu slouží přejděte k odstavci na konci tohoto dokumentu:  Zásady používání souborů cookies

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový software, zálohy, uzamykatelné skříňky.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIIII.

Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Subjekty osobních údajů, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se správcem či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a správce jejich činnost nijak neřídí.
  4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 Zásady používání souborů cookies

Jaké soubory cookies využíváme?

Naše webová stránka používá cookies i třetích stran.

·         Google Analytics – analytické a trackingové

Jak odmítnout používání souborů cookie ?

Zakázat nebo omezit používání cookies můžete změnou nastavení vašeho prohlížeče. Pokud nechcete aby, internetové stránky využívali soubory cookies, stačí přejít do nastavení prohlížeče a preference využívání cookies si upravit.

Pro nejpoužívanější tipy prohlížečů v seznamu níže naleznete odkazy jak si Váš prohlížeč nastavit.

·         Internet Explorer

·         Google Chrome

·         Safari

·         Firefox

·         Opera

Pokud soubory cookies vypnete následující funkce pro lepší uživatelský zážitek nebudou dostupné:

·         již nebude možné aktivní automatické přihlášení do klientské zony

·         údaje pro přihlášení si váš prohlížeč nebude pamatovat a bude nutné je z každou návštěvou zadávat znovu

·         eshop si nebude již pamatovat vaše aktuální nastavení webu

·         zboží v košíku, které si tam postupně vkládáte bude po uzavření prohlížeče vymazáno

·         nebudeme možné vám ukazovat vhodnou reklamu a může nastat situace, že reklama pro vás nebude relevantní.